STORITVE

VODENJE IN GRADBENI NADZOR

Obstaja več različnih faktorjev, ki ključno vplivajo na uspešnost vsakega gradbenega projekta, pa naj si gre za zasebno hišo ali pa objekt poslovnega značaja. Pomembno je, da je načrtovanje dobro, da se dela opravljajo v skladu z vnaprej predvidenim realističnim finančnim in časovnim načrtom, da se pri delu uporabljajo le kvalitetni in zanesljivi materiali, da je zadoščeno pogojem varnosti pri delu, da imamo pridobljena vsa potrebna dovoljenja in urejeno vso dokumentacijo in da gradbena dela potekajo gladko in v skladu z načrtom. Le tako bomo lahko prepričani, da bo naš gradbeni projekt zares uspešen in nas pri končanem izdelku ne bo nič presenetilo. Le projekt, ki je funkcionalen, pri katerem je bila pravilno vložena in izpolnjena vsa dokumentacija, pri katerem delujejo vse napeljave in je varen za uporabo, bo od pristojnih organov lahko pridobil uporabno dovoljenje.

Zaradi vseh zgoraj naštetih razlogov je tako izjemno pomembno, da je vaš gradbeni projekt, pa naj si gre za družinsko hišo ali gospodarski objekt, pod dobrim nadzorom in da ima zanesljivega vodjo z dolgoletnimi izkušnjami, ki mu bodo domače tako vse praktične strani izvedbe gradbenega projekta kot tudi urejanje dokumentacije. Izbira vodje gradbenega projekta je tako eden izmed ključnih korakov pred samim začetkom projekta.

V gradbenem podjetju GI GRADBENI INŽENIRING ZAKRAJŠEK d. o. o. izvajamo tako naloge vodje gradbenega projekta kot tudi naloge gradbenega nadzornika; dolgoletne izkušnje našim inženirjem omogočajo, da se uspešno znajdejo na obeh straneh gradbenega projekta, ki določata njegovo uspešnost in celovito zaključenost.

Pogosta vprašanja o vodenju in gradbenem nadzoru

Kdo je vodja gradbenega projekta in katere naloge dejansko spadajo pod njegovo pristojnost?

Vodja projekta je inženir, ki je odgovoren za izpeljavo projekta od samega začetka pa do zaključka. Skrbel bo tako za praktično kot tudi finančno plat projekta. Sproti bo preverjal stroške in skrbel, da projekt ne bo zašel stran od začrtane finančne poti. Skrbel bo tudi za sledenje časovnici projekta, tako da nobena faza ne bo zaostajala brez potrebe.

Kdo pa je potem gradbeni nadzornik in katere naloge spadajo pod njegovo pristojnost?

Gradbeni nadzornik po drugi strani preverja vse dejavnosti, ki se dogajajo na gradbišču, in tako preverja delovanje vodje gradbenega projekta. Vodja gradbenega projekta tako ne odgovarja samo investitorju, ampak tudi gradbenemu nadzorniku, ki ima vse strokovno znanje, da lahko preverja vse aspekte napredovanja del na gradbišču.

Sodelovanje med vodjo gradbenega projekta in nadzornikom gradbenega projekta

Vodja gradbenega projekta je tista oseba, ki ima v glavi večjo sliko vseh malih in večjih dejavnosti in procesov, ki sestavljajo vsako gradbišče. Usklajevati mora delo vseh izvajalcev in podizvajalcev, skrbeti za izvedbo gradbenega načrta v skladu s predhodno izdelanim in potrjenim časovnim načrtom gradbenih del ter nabavo ustreznih materialov. Nič na gradbišču se ne zgodi brez njegovega ukaza in vednosti. Izdelal bo tudi obračunske izmere, nadzornik in investitor pa jih bosta bodisi odobrila bodisi ne.

Plodno in strokovno sodelovanje med vodjem gradbenega projekta in nadzornikom gradbenega projekta je tako ključno za uspešno izvedbo projekta. Nadzornik gradbenega projekta mora namreč preverjati vsa dela na gradbišču, kakovost uporabljenih materialov, dokumentacijo, finančno plat projekta ter držanje dogovorjenih rokov; grobo povedano torej preverja prav vse odločitve in delo vodje gradbenega projekta in sprotno delo na gradbišču in tako skrbi, da bo projekt izveden v skladu z vsemi varnostnimi in drugimi predpisi in navodili.

Gi zakrajšek tematska slika2

Pomembnost fleksibilnosti: sposobnost reševanja težavnih položajev pod pritiskom

Med samo izvedbo gradbenega projekta se vedno lahko pojavijo spremenljivke, ki naročnika prisilijo, da nekoliko prilagodi projekt. Gradbeni vodja je tako tista oseba, ki bo poskusila najti najbolj ugodno rešitev tako v praktičnem, izvedbenem kot tudi finančnem smislu, ko se pojavijo kakršnekoli nevšečnosti. Vodja gradbenega projekta mora tako biti inženir z bogatimi dolgoletnimi izkušnjami, ki ve, kako delovati pod pritiskom, reševati praktične probleme in ima vedno na zalogi rezerven načrt. Če bodo zaradi različnih razlogov potrebna dodatna dela, bo vodja gradbenega projekta tisti, ki bo prepoznal nujnost njihove izvedbe, in to tudi predlagal nadzorniku gradbenih del in naročniku.

Vodji gradbenega projekta lahko tudi zaupate iskanje dobaviteljev in podizvajalcev. Obenem lahko to delo zaupate tudi nadzornemu inženirju, ki je prav tako usposobljen za izvajanje takšnih opravil. Vodja gradbenega projekta in njegov nadzornik morata namreč oba biti inženirja z ustreznim strokovnim znanjem – le tako se zagotovi uspešna izvedba gradbenega projekta.

Po uspešnem zaključku gradbenih del

Ko bo gradbeni projekt končan, bo njegov vodja jamčil za uspešno gradnjo z dokazilom o zanesljivosti objekta. Nato bo sledil tehnični pregled, po katerem bo lahko pridobil uporabno dovoljenje.

Kaj je uporabno dovoljenje?

Ko imate enkrat v žepu uporabno dovoljenje, lahko začnete uporabljati objekt. Pridobljeno uporabno dovoljenje pomeni, da je objekt varen in primeren za uporabo. Izda se na podlagi uspešno opravljenega tehničnega pregleda.

Uporabno dovoljenje morate pridobiti tudi, če boste v prihodnosti na svoji stavbi izvajali dodatne modifikacije.

Gi zakrajšek projektna slika11

Kdo mora oddati vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja – izvajalec ali naročnik?

To je povsem odvisno od vas. Samo vlogo lahko oddamo tako mi kot tudi vi sami. Pomembno je, da se vloga odda na upravno enoto v roku 8. dni od zaključka gradbenih del na gradbišču.

Kaj vse mora vsebovati vaša vloga

1. projekt izvedenih gradbenih del;
2. gradbeni dnevnik (izdela ga vodja gradbenega projekta);
3. dokazilo o zanesljivosti objekta (izda ga vodja gradbenih del);
4. izjavo nadzornika gradbenega projekta;
5. geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji;
6. projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta;
7. druge morebitne zahtevane priloge.

Potem, ko ste oddali vlogo, tej sledi tehnični pregled objekta, ki pomeni preverjanje stanja in delovanja zgrajenega projekta v praksi. Med tehničnim pregledom bodo pristojne osebe ugotavljale tako ali je projekt varen za uporabo kot tudi ali se sklada z načrtom, oddanim za pridobitev gradbenega dovoljenja pred začetkom gradnje.

Če novozgrajeni objekt uspešno prestane tehnični pregled, je to to in komisija odobri izdajo uporabnega dovoljenja. Če na njem po drugi strani odkrije napake v funkcionalnosti, varnosti in sledenju odobrenemu načrtu, je te napake treba popraviti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Pomembna podrobnost je, da se pri gradnji enostanovanjskega objekta lahko izognete tehničnemu pregledu. Uporabno dovoljenje namreč lahko pridobite že na podlagi geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji ter izjav projektanta in nadzornika gradbenega projekta, da je objekt zanesljiv.