STORITVE

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE

gi-zakrajsek-ikona-1

Vsak gradbeni projekt se začne s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, brez katerega sploh ne morete začeti gradnje. Gradbeno dovoljenje je treba pridobiti na ustrezni upravni enoti. Dokumentov, ki jih je treba oddati, je veliko, in proces je lahko zapleten za nekoga, ki v tem še ni domač.

Brez skrbi – tukaj nastopimo mi. V gradbenem podjetju GI GRADBENI INŽENIRING ZAKRAJŠEK d. o. o. vas bomo v skladu z našimi dolgoletnimi izkušnjami vodili skozi celoten proces in poskrbeli, da bo vaš projekt za gradbeno dovoljenje popoln in bo vseboval vso potrebno dokumentacijo. Tako boste lahko z gradnjo začeli v optimalnem času.

Kaj vse mora vsebovati popoln projekt za gradbeno dovoljenje?

1. Vodilna mapa

Najbolj pomembni integralni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je seveda vodilna mapa, v kateri lahko pristojne osebe najdejo vse podatke o lokaciji in predvidenem gradbenem projektu. V njej lahko najdemo različne podatke o načrtovani novogradnji (ali modificiranem objektu), podatke o izvajalcu, izjavo vodje gradbenega projekta o usklajenosti načrtov in upoštevanju bistvenih zahtev, podatke o lokaciji, na kateri se bo gradil objekt v vprašanju, ter pridobljena soglasja.

Ta del projekta je osredotočen na to, da je vsa dokumentacija pravilno urejena in da imate pridobljena vsa ustrezna soglasja, dovoljenja in izjave. V naslednjih delih se bo projekt osredotočal na bolj praktične vidike izvedbe samega projekta.

2. Arhitekturni načrt

V tem delu projekta za gradbeno dovoljenje se bomo posvetili videzu in zgradbi same stavbe, ki jo želimo zgraditi, oz. spremembam na že obstoječem objektu. Ta del projekta obsega tehnično poročilo z oceno investicije, risbe in tlorise vseh etaž, ureditveno situacijo ter dva značilna prereza. Vse risbe morajo biti narisane v ustreznih določenih merilih, zajemati pa morajo celotno zgradbo – vse od temeljev in kanalizacije pa do strehe.

V primeru obsežnejšega objekta, ki bo posegel tudi v samo pokrajino, morate oddati tudi načrt krajinske arhitekture. V grobem gre za podoben princip kot pri samem osnovnem obveznem arhitekturnem načrtu. Prav tako kot pri slednjem morate tudi pri tem oddati tehnično poročilo z oceno investicije ter vse ustrezne risbe, ki v merilu prikazujejo načrtovane spremembe v pokrajini.

Gi zakrajšek projektna slika2.2

3. Načrt gradbenih konstrukcij

V naslednjem delu se moramo posvetiti gradbenim konstrukcijam, ki sestavljajo vitalni del vsakega gradbenega projekta. V tem delu moramo sestaviti tehnično poročilo, ki obsega tehnični opis in statični izračun.

Tako kot arhitekturni načrt mora tudi ta del vsebovati ustrezne risbe, ki prikazujejo gradbene konstrukcije in načrte. V tem delu je treba tudi prestaviti, kako bo med procesom gradnje zavarovana sama gradbena jama.

Pod gradbene načrte spadajo tudi vodovodni, kanalizacijski in cestni priključek, ki morajo biti vsi varno priključeni in funkcionalni, ko pride čas tehničnega pregleda za dodelitev uporabnega dovoljenja.

Vodovodni, kanalizacijski in cestni priključek

1. Vodovodni priključek

Oddati morate tudi načrt vodovodnega priključka, ki obsega tehnično poročilo, sestavljeno iz tehničnega opisa, dimenzioniranja priključka in ocene stroškov. Seveda morate dodati tudi ustrezne risbe.

2. Kanalizacijski priključek

Iz enakih delov je sestavljen tudi načrt za kanalizacijski priključek, ki obsega tehnično poročilo, sestavljeno iz tehničnega opisa, dimenzioniranja priključka in ocene stroškov, ter ustreznih risb.

3. Cestni priključek

Za cestni priključek morate prav tako oddati tehnično poročilo z oceno investicije ter ustrezne risbe v merilu.

Gi zakrajšek projektna slika1

4. Načrt električnih in strojnih instalacij in opreme

1. Načrt električnih instalacij in opreme

Električne instalacije predstavljajo ključni integralni del vsakega novega stavbenega objekta, zato je zelo pomembno, da je ta načrt izdelan in izveden popolno – tako kot vsi drugi deli projekta za gradbeno dovoljenje.

Načrt električnih instalacij in opreme obsega tehnično poročilo (sestavljeno iz tehničnega opisa, izračuna in ocene stroškov).

Načrtu električnih instalacij in opreme morate dodati tudi ustrezne risbe.

2. Načrt strojnih instalacij in opreme

Načrt strojnih instalacij in opreme je po sestavi enak kot načrt električnih instalacij in opreme; vsebuje tehnično poročilo, sestavljeno iz tehničnega opisa, tehničnih izračunov in ocene stroškov, ter ustrezne risbe v merilu.

5. Obvezne priloge oz. elaborati

Ne glede na to, kakšen tip objekta gradite, morate v vsakem primeru obvezno predložiti naslednje priloge, študijo ali zasnovo požarne varnosti ter oceno same investicije. V primeru stavb morate predložiti tudi elaborat gradbene fizike ter oceno zvočne izolacije.

V nekaterih primerih morate predložiti tudi načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, presojo vplivov na okolje ali pa študijo izvedbe alternativnih sistemov za oskrbo z energijo virov. V drugih bo od vas zahtevana predložitev konservatorskega ali geodetskega načrta.

Vsa navodila in pravila za sestavo pravilnega in ustreznega projekta za gradbeno dovoljenje so zapisana v Pravilniku o projektni dokumentaciji. Ko načrtujete projekt, je dobro, da imate že od samega začetka v glavi vse pomembne značilnosti, ki bodo preverjane na tehničnem pregledu za uporabno dovoljenje.

Pri preverjanju za pridobitev gradbenega dovoljenja bodo pristojni organi preverjali, ali je stavba varna za uporabo, stabilna, zavarovana pred požarom in hrupom, ni nevarna okolju, živalim ali ljudem, ustrezno izolirana ter varčuje z energijo in toploto.

Gi zakrajšek projektna slika6

6. Dodatno

V nekaterih primerih moramo projektu za gradbeno dovoljenje dodati tudi telekomunikacijski in/ali tehnološki načrt, ki oba prav tako obsegata tehnično poročilo, sestavljeno iz tehničnega opisa, tehničnih izračunov in ocene stroškov, ter ustrezne risbe v merilu.

V nekaterih primerih moramo v projekt za gradbeno dovoljenje dodati tudi načrte izkopov in osnovnih podgradenj za podzemne objekte. Načrt mora biti sestavljen iz tehničnega poročila, ki obsega tehnični opis, izračune in oceno stroškov, ter ustreznih risb gradbene jame in njenega varovanja.

Dokumenti, ki jih morate predložiti, se lahko tudi razlikujejo glede na samo vrsto gradnje. Če na primer gradite novogradnjo, potrebujete drugačne vrste dokumentov kot če zaprošate za odstranjevanje objekta ali pa rekonstrukcijo.

Ne glede na tip objekta, bomo v gradbenem podjetju GI GRADBENI INŽENIRING ZAKRAJŠEK d. o. o. poskrbeli, da bo vaš projekt za gradbeno dovoljenje popoln. Naše dolgoletne izkušnje segajo tako na področje izvajanja najrazličnejših gradbenih projektov kot tudi na področje njihovega nadzorovanja, tako da smo strokovno podkovani tako po teoretični kot tudi praktični plati projekta za gradbeno dovoljenje. Smo zanesljivo gradbeno podjetje, specializirano za gradbeni inženiring; ukvarjamo se prav z vsemi procesi gradnje in priprave na samo gradnjo. To pomeni, da smo domači z vsemi aspekti tako priprave vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja kot tudi druge dokumentacije in vseh praktičnih del s področja gradnje, renovacije in rekonstrukcije stavbenih objektov z različnimi namembnostmi.